Értelmileg Akadályozottak Általános Iskolája

Nyomtatás

Az Értelmileg akadályozottak általános iskolájában alapelvként fogalmazzuk meg, hogy a praktikus ismeretek közvetítése szolgálja a mindennapi életben való eligazodást.

Az 1-8. évfolyamon értelmileg akadályozott tanulók fejlesztése folyik. 
Az iskolai nevelés-oktatás célja elsősorban az önálló élethez szükséges alapismeretek nyújtása, a beilleszkedést elősegítő szociális készségek fejlesztése. A kommunikációs és szocializációs készségek hangsúlyozott fejlesztése járuljon hozzá az iskola befejezés utáni adott életközegben való helytállásához.

A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat a Készségfejlesztő Iskolánkban.

Az iskolába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók fokozott megsegítést, egyéni támogatást igényelnek, ehhez a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket biztosítjuk.

 A sikeres tanítás-tanulás feltételei:

A tanulmányait megkezdő gyermekek eltérő képességekkel rendelkeznek, ezért minden tanulóról szociális és személyiségfejlődés mérést készítünk, majd erre épülő egyéni fejlesztési tervet.

Kiemelt céljaink:

A fejlesztés az alábbi területeken történik:

A fejlesztő tevékenység során pedagógiai módszereink kiegészítő támogatásaként számos terápiás foglalkozással erősítjük a készségek, képességek fejlődését.

 Terápiás célú fejlesztéseink:

A tanév elejétől végéig húzódó folyamatos programokkal, szabadidős tevékenységekkel biztosítjuk a gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődését a különböző kisebb versenyekkel együtt, melyek az egészségnevelést, környezeti nevelést, baleset megelőzést, esztétikai nevelést helyezik előtérbe. Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különféle sport-, és tanulmányi versenyeken.

Szakmai fejlődésünk szempontjából fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan képezzük magunkat, így szakmai konferenciákon, előadásokon, tanfolyamokon, felsőfokú szakképzéseken veszünk részt.

Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók életéhez adott közvetlen segítségnyújtással társadalmi integrálódásukat előkészítésük.

Az értelmileg akadályozott tanulók sajátosságai, hogy sérült a figyelem, a kitartás, a koncentrációs képesség, az emlékezet, a tanulási motiváció.

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra törekszünk, hogy az értelmileg akadályozott tanuló személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képes legyen a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.

A képzésben csak a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján kerülhetnek a tanulók.

Általános feladatunk:

Gyógypedagógiai munkánk során előtérbe kerül: a játék, a manipulálás, differenciálás. Minél több érzékszerv bevonásával megtapasztalni, megismerni szűkebb majd tágabb környezetünket. Erre minden nevelési lehetőséget megragadunk és következetesen ki is használunk.

Folyamatosan változó világunkban egy biztos szigetet kívánunk biztosítani tanulóinknak, ahol jól érzik magukat és egyéni lehetőségeikhez mérten fejlődnek is. 

Alsó tagozat: (1-4. évfolyam)

Azoknak a képességeknek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, együttműködés, időbeli, térbeli tájékozódás), szokásrendszereknek a kialakítása történik, amelyek ebben az iskolatípusban történő fejlesztéshez elengedhetetlenek.

Felső  tagozat: (5-8. évfolyam)

A valóság megismeréséhez szükséges ismeretek, technikák elsajátítása, foglalkozási és kooperatív képességek kialakítása valósul meg.

Ismeretek bővítése, alapvető kultúrtechnikai ismeretek elsajátítása történik egyszerű szociális kapcsolatokban. Az életgyakorlati jellegű tevékenységek végzése, életvezetést segítő technikák alkalmazása beépül a mindennapokba.  

Habilitációs órákon az alapvető készségek, képességek fejlesztése, a felmerülő hiányosságok pótlása a cél.

A  foglalkozások feladata a megismerő képesség, az emlékezet, a figyelem fejlesztése, az észlelés, a képalkotás folyamatain keresztül, a cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd formai és tartalmi oldalának megerősítése.. A fejlesztések során a kompenzációs, korrekciós fejlesztési tevékenységek nélkülözhetetlenek. 

Ellenőrzés, értékelés:

Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai teljesítményének értékelése során a gyermek önmagához mért, adottságait, egyéni képességeit figyelembe véve képességeinek fejlődését, ismereteinek, jártasságainak gyarapodását, magatartását, attitűdjét figyeljük meg és vetjük össze az egyénre szabott elvárt teljesítménnyel. A képességek, készségek fejlődését folyamatos diagnosztikus méréssel és ehhez illeszkedő fejlesztési eljárásokkal követjük.

Szabadidős tevékenységek

Igyekszünk tartalmas, hasznos szabadidős programok szervezésével elősegíteni tanulóink társadalmi integrációját, későbbi beilleszkedésüket. Ilyenek pl. kirándulások, vetélkedők, színház, bábszínház, hangverseny, kiállítás.

Rendszeresen ápoljuk a kapcsolatainkat más intézményekkel, társadalmi csoportokkal akiket meghívunk közös ünnepeinkre, mint Mikulás, Karácsony, Farsang…