Óvoda

Gyógypedagógiai óvodánk célja: egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést; célunk továbbá a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása.

Célkitűzésünk az eltérő fejlődésmenetű, és a fogyatékossággal élő kisgyermekek fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a család támogatása. Ösztönző közeg megteremtésével, példaadással motiváljuk a gyermekeket a képességeik kibontakoztatására.

 

Legfontosabb feladatunk az óvodások testi és lelki szükségleteinek kielégítése, melyen belül hangsúlyos:

  • Az egészséges életmód alakítása, az egészségkultúra megalapozása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése.
  • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, a gyermekek egyéni tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása, a közösségi normák tiszteletben tartása, a másság elfogadása.
  • Az értelmi fejlesztés megvalósítása, vagyis képessé tenni a gyermeket arra, hogy érzékszerveik útján az őket körülvevő természeti és társadalmi környezet tapasztalati síkon megismerje.

 

A napi tervezés során törekszünk többek között a gyermekek beszéd iránti érdeklődésének felkeltésére, utánzóképesség kialakítására, hallási figyelem fejlesztésére, kommunikációs igény felébresztésére. Az önellátási teendőkre nagy hangsúlyt fektetve átszövi mindennapjainkat az étkezési szokásalakítás, a higiéniai tevékenységek beágyazása a napi teendőkbe.
Fontosnak tartjuk továbbá a közvetlen környezet tárgyairól, élővilágáról, cselekvéseiről, történéseiről tapasztalatok, ismeretek szerzését.

A tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés folyamatos részét képezi az óvoda mindennapi munkájának. Minden gyermeknél bemeneti mérésekkel (PAC 1. , Strassmeier fejlődési skála) határozzuk meg fejlődési szintjüket, év elején a fejlesztendő területeket, melyek egyéni fejlesztésük alapjául szolgálnak, s kijelölik a fejlesztési utat.

 

A fejlesztés legfontosabb területei:

  • a nagymozgások kialakítása, korrigálása;

                        az egyensúlyérzék fejlesztése;

  • a manuális készség fejlesztése;
  • a beszédszervek ügyesítése, a beszéd indítása;
  • a játéktevékenység fejlesztése
  • a speciális zenei nevelés alapjainak lerakása

 

A napi tevékenységeinket rehabilitációs, terápiás jellegű módszerekkel színesítjük.

( Snoezelen-multiszenzoros terápia, só terápia )

 

Mottónk:

"Önmagában véve senki sem szép, vagy rút, jó vagy rossz, jelentős vagy tompa szellem, hiszen az ember értéke mindig attól függ, hisznek vagy kételkednek benne."

 

/ Robert Musil /