Utazó Gyógypedagógiai Hálózat

A 2017-2018. tanévtől kezdve képez intézményünkben szakmai tekintetben önálló szervezeti egységet az Utazó Gyógypedagógiai Hálózatunk, mely a 2013/2014. tanévtől kezdve - az intézmény működési keretei között – nyújt többletszolgáltatásokat. E terület, és az itt dolgozó szakmai team koordinálásának, irányításának feladatai szoros együttműködést kívánnak meg. Helyi és vidéki gyógypedagógusok, és más sérülésspecifikus végzettségű szakemberek támogatják a szolgáltatást. A jogalkotók által biztosított és szabályozott segítő, preventív jellegű szolgáltatásait a sajátos nevelési igényű integrált körülmények között oktatott tanulók ellátásának támogatása céljából szervezi és koordinálja a Bajai EGYMI. A hálózat többszintű és többfunkciójú ellátórendszer, mely intézményünkben már több tanéve biztosítja a régió társadalmi igényinek megfelelő közoktatási szolgáltatást.

Segíti az SNI tanulók integrációját, és a foglalkoztatott utazó szakemberek tevékenységével segítséget nyújt a térségben működő oktatási-nevelési intézmények inkluzívvá válásához.

Fő feladatát, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezését a törvényi és rendeleti szabályozás figyelembe vételével biztosítja.

Szem előtt tartja a gyermekek és tanulók egyéni szükségleteit, életkorát, napirendjét, órarendjét, sérüléséből adódó terhelhetőségét. Igyekszik összehangolni a komplex fejlesztésben résztvevő különféle szakemberek szakmai munkáját és időbeosztását.

A többségi intézmények adottságait figyelembe véve valamennyi - a szolgáltatásai iránt - felmerülő igényt igyekszik felmérni és kielégíteni. Ezért törekszik a feladatok, a partneri igények és elvárások összehangolására és magas színvonalon megfelelni azoknak.

Az egyéni képességekhez, problémákhoz igazodó differenciált foglalkozásoknak köszönhetően a fejlesztések eredményesnek mondhatók. A2018/2019. tanév október 1.-i statisztika adatai szerint 499 fő SNI tanuló ellátása biztosított, mely szám a tanév folyamán – várhatóan – folyamatosan változhat. Ez a tényleges tanulói létszámot takarja, mely - a köznevelési tv. értelmében nem a 2-vel vagy 3-mal megszorzandó számított létszám, - a tanulók diagnózisának figyelembe vételével jelöli ki a feladat terjedelmét, korlátait.

A szolgáltatás munkájának szakmailag önálló szervezése, a feladatok hatékony lebonyolítása, ellenőrzése, és értékelése, az utazó gyógypedagógiai ellátás munkájának irányítása, a feladatellátásra vonatkozó fejlesztési koncepciók megfogalmazása minden tanévben nagy kihívás. Ebben elsődleges, hogy a gyógypedagógiai szakértelemmel végzett pedagógiai szolgáltatás rendszeres és tartós elérhetősége, a sajátos nevelési igényűek integrációjának elsődleges és mással nem helyettesíthető feltétele legyen. A küldetés, a szerepek adottak, a szemlélet egységes, a sérülésekből fakadó másság tolerálása hitvallás.  

Az intézményegység, munkájával segítséget nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, a szociális tanuláshoz, a biztonságot nyújtó pozitív motivációs tér megteremtéséhez, a szükségletek kielégítéséhez azok jelentkezésétől az igény fennállásáig. 

Kiemelt fontossággal kezeljük a ránk bízott gyermekek és tanulók alapkompetenciáinak megerősítését, fejlesztését. Munkánk a minőségelvűségre épül, szemléletünk középpontjában a partnerközpontúság áll. Kollektívánkban fontos, hogy a nálunk tevékenykedő szakember korszerű tudással, pozitív emberi tulajdonságokkal rendelkezzen.

Gyógypedagógusaink, az utazó hálózat munkatársai, nem csak szemléletben, hanem gyakorlati, szakmai kompetenciáikban és módszertani tudásukkal is felkészültek az informális és horizontális tanulás különböző formáira és az együttműködésre. 

Mindannyian olyan team munka jegyében dolgozunk, melyben meghatározott szerepek, funkciók, feladatok, viselkedésmódok társulnak. Az együttműködés megsokszorozza a hatékonyságot. (szinergia hatás)  A szervezeti egységben a felelősségek, hatáskörök, lehatárolása, a kommunikációs utak megtartása nélkülözhetetlen. Ez a szervezeti hierarchia valamennyi szintjén megköveteli az együtt gondolkodást, összefogást, egységet, alkalmazkodást. Ezáltal pedig olyan rendszerszintű folyamat, amelyben elengedhetetlen megérteni, hogy a munkatársak mire törekednek, és mivel lehet őket motiválni a jobb teljesítményre.

Intézményegységünk szervezeti kultúrájának, pedagógiai munkájának, szakmai munkaközösségünk életmódjának meghatározó eleme lett a tanulói környezethez való alkalmazkodás. Ezért az  intézményi küldetésnyilatkozatban vállaltak szolgálatában az utazó hálózat kollektívája nyitott és együttműködő. Célunk az adaptív munkaszervezés, mely az esélyegyenlőség felé vezető utat az integráltan oktatott-nevelt SNI tanulók számára biztonsággal megteremti és támogatja.

 

 

 

A munkaterv megtalálható a dokumentumok fül alatt vagy kattintson a linkre : Dokumentumok