Fenntarthatósági Témahét

Bejelentkezés

Igazgatói pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Barátság tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus szakvizsga,
  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
 •         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 •         cselekvőképesség,
 •         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 •         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 •         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
  amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •         szakmai önéletrajz,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 •         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06/79/795-259 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével
  (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  KLIK/022/209-10/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Oktatási és Kulturális Közlöny
 •         helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.).
A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására", valamint a fenti azonosító számot (KLIK/022/209-10/2017).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.