Az Értelmileg akadályozottak általános iskolájában alapelvként fogalmazzuk meg, hogy a praktikus ismeretek közvetítése szolgálja a mindennapi életben való eligazodást.

Az 1-8. évfolyamon értelmileg akadályozott tanulók fejlesztése folyik. 
Az iskolai nevelés-oktatás célja elsősorban az önálló élethez szükséges alapismeretek nyújtása, a beilleszkedést elősegítő szociális készségek fejlesztése. Cél, hogy a kommunikációs és szocializációs készségek hangsúlyozott fejlesztése járuljon hozzá az iskola befejezés utáni adott életközegben való helytállásához.

A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat a Készségfejlesztő Iskolánkban.

Az iskolába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók fokozott megsegítést, egyéni támogatást igényelnek, ehhez a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket biztosítjuk.

 A sikeres tanítás-tanulás feltételei:

 • a jól átlátható és ösztönző tanulási környezet
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés
 • a kis lépésekben történő haladás
 • a gyakori ismétlés
 • egyéni képességstruktúrához igazodó differenciálás

A tanulmányait megkezdő gyermekek eltérő képességekkel rendelkeznek, ezért minden tanulóról szociális és személyiségfejlődés mérést készítünk, majd erre épülő egyéni fejlesztési tervet.

Kiemelt céljaink:

 • Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során.
 • Kibontakoztatni együttműködő képességét az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben.
 • Fejleszteni esztétikai érzékét, gazdagítani érzelmeit.
 • Olyan élményeket nyújtani, melyek a személyiség egészére fejlesztő hatásúak.
 • Segíteni a kapcsolat kiépítését a sérült és ép emberek között.

A fejlesztés az alábbi területeken történik:

 • kommunikáció és beszédfejlesztés,
 • gondolkodás / kognitív terület,
 • szociális- és érzelmi nevelés,
 • önkiszolgálás,
 • mozgás- és tájékozódásnevelés,
 • játék és szabadidős nevelés.                                                                                                                            

A fejlesztő tevékenység során pedagógiai módszereink kiegészítő támogatásaként számos terápiás foglalkozással erősítjük a készségek, képességek fejlődését.

Tehetséggondozás:

Tehetséggondozó programjaink fókuszában a tevékenységek állnak, melynek során megismerjük a gyerekek motivációját, irányultságát. Így az azonosítás szervesen beépül a tehetséggondozás folyamatába. A tanulók hatékony megismerése érdekében az osztályfőnökökön keresztül információt gyűjtünk a szülőktől is gyermekeik kedvelt tevékenységeiről.

 

A tehetséggondozás során a fő hangsúly az épen maradt részképességek fejlesztésén van, és elsősorban érdeklődési körök alapján szerveződik. Legfontosabb feladata a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, művészetekkel, az egészséges életmóddal és a környezettudatos magatartással összefüggő tevékenységek.

 

Intézményegységünk elsősorban a művészeti és sport tehetségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a komplex képességfejlesztés, önismeret, kommunikáció, szociális kompetenciák fejlesztése. A tehetséggondozáson túlmenően biztosítjuk számukra a rekreációs célú, továbbá közösségépítésre és személyiségfejlesztésre lehetőséget adó alkalmakat is.

 

 Terápiás célú fejlesztéseink:

 • állatasszisztált (lovas, kutyás) terápiák – időszakos
 • logopédia
 • konduktív terápia
 • só terápia
 • snoezelen terápia
 • úszásoktatás - időszakos
 • tibeti hangmasszázs terápia

A tanév elejétől végéig húzódó folyamatos programokkal, szabadidős tevékenységekkel biztosítjuk a gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődését a különböző kisebb versenyekkel együtt, melyek az egészségnevelést, környezeti nevelést, baleset megelőzést, esztétikai nevelést helyezik előtérbe. Tanulóink rendszeresen részt vesznek különféle sportversenyeken.

Szakmai fejlődésünk szempontjából fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan képezzük magunkat, így szakmai konferenciákon, előadásokon, tanfolyamokon, felsőfokú szakképzéseken veszünk részt.

Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók életéhez adott közvetlen segítségnyújtással társadalmi integrálódásukat előkészítsük.

Az értelmileg akadályozott tanulók sajátosságai, hogy sérült a figyelem, a kitartás, a koncentrációs képesség, az emlékezet, a tanulási motiváció.

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra törekszünk, hogy az értelmileg akadályozott tanuló személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képes legyen a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.

A képzésben csak a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján kerülhetnek a tanulók.

Általános feladatunk:

 • A személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása.
 • A szocializációs képességek kiemelt fejlesztése.
 • A tanulói aktivitás serkentése folyamatos motivációval. A gyermek passzivitását a tevékenységek követelményszintjének helyes megválasztásával és a dicséret folyamatosságának biztosításával lehet elkerülni.
 • Gyakorlatorientált képzés. A tevékenykedtetés és a gyakoroltatás megtartása elsődleges szempont.
 • Az életviteli technikák elsajátítása. Minden, a társadalmi normák által elfogadott viselkedési és magatartási forma, a hétköznapi élet szokásai, praktikus eljárásai a tananyag részét képezik, és folyamatos fejlesztésre, korrigálásra szorulnak.
 • Egyénre szabott terápiás eszközök és eljárások alkalmazása. A tanulók fejlesztése más és más kiegészítő terápia alkalmazását igényli. Ezeket a tanórán és a tanórán kívüli nevelésben is szükséges figyelembe venni, és lehetőség szerint a habilitációs foglalkozásokon koncentrált módon kell alkalmazni.
 • Az épen maradt részképességek feltárása és fejlesztése. Az értelmileg akadályozott gyermek értelmi sérülése soha nem terjed ki tökéletesen egyenletes módon a teljes intellektusra. Mindig vannak olyan képességek, amelyek kevésbé sérültek. Ezeket a fejlesztés során fel kell tárni, mert ezáltal más képességek hatványozottabban fejlődnek.
 • A képzés során az egyéni képességekhez illeszkedően el kell sajátíttatni a tanulókkal minden olyan tevékenységet, amellyel az iskolai oktatás befejezése után találkozhatnak.
 • Fontos a reális énkép, önismeret kialakulásának elősegítése
 • A kiemelkedő képességek hangsúlyozásával pozitív önértékelés alapjainak megteremtése és annak megerősítés
 • Az tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a szociális beilleszkedés megvalósítása. 

Gyógypedagógiai munkánk során előtérbe kerül: a játék, a manipulálás, differenciálás. Minél több érzékszerv bevonásával megtapasztalni, megismerni szűkebb majd tágabb környezetünket. Erre minden nevelési lehetőséget megragadunk és következetesen ki is használunk.

Folyamatosan változó világunkban egy biztos szigetet kívánunk biztosítani tanulóinknak, ahol jól érzik magukat és egyéni lehetőségeikhez mérten fejlődnek is. 

Alsó tagozat: (1-4. évfolyam)

Azoknak a képességeknek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, együttműködés, időbeli, térbeli tájékozódás), szokásrendszereknek a kialakítása történik, amelyek ebben az iskolatípusban történő fejlesztéshez elengedhetetlenek.

Felső  tagozat: (5-8. évfolyam)

A valóság megismeréséhez szükséges ismeretek, technikák elsajátítása, foglalkozási és kooperatív képességek kialakítása valósul meg.

Ismeretek bővítése, alapvető kultúrtechnikai ismeretek elsajátítása történik egyszerű szociális kapcsolatokban. Az életgyakorlati jellegű tevékenységek végzése, életvezetést segítő technikák alkalmazása beépül a mindennapokba.  

Habilitációs órákon az alapvető készségek, képességek fejlesztése, a felmerülő hiányosságok pótlása a cél.

A  foglalkozások feladata a megismerő képesség, az emlékezet, a figyelem fejlesztése, az észlelés, a képalkotás folyamatain keresztül, a cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd formai és tartalmi oldalának megerősítése.. A fejlesztések során a kompenzációs, korrekciós fejlesztési tevékenységek nélkülözhetetlenek. 

Ellenőrzés, értékelés:

Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai teljesítményének értékelése során a gyermek önmagához mért, adottságait, egyéni képességeit figyelembe véve képességeinek fejlődését, ismereteinek, jártasságainak gyarapodását, magatartását, attitűdjét figyeljük meg és vetjük össze az egyénre szabott elvárt teljesítménnyel. A képességek, készségek fejlődését folyamatos diagnosztikus méréssel és ehhez illeszkedő fejlesztési eljárásokkal követjük.

Szabadidős tevékenységek

Igyekszünk tartalmas, hasznos szabadidős programok szervezésével elősegíteni tanulóink társadalmi integrációját, későbbi beilleszkedésüket. Ilyenek pl. kirándulások, vetélkedők, színház, bábszínház, hangverseny, kiállítás, múzeumi látogatások.

Rendszeresen ápoljuk a kapcsolatainkat más intézményekkel, társadalmi csoportokkal akiket meghívunk közös ünnepeinkre, mint Mikulás, Karácsony, Farsang…