Előkészítő szakiskola:

Tanulásban akadályozott diákok számára

Az szakiskola 9. előkészítő évfolyamán folyó képzés elsődleges célja az általános műveltség megszilárdítása, az alapismeretekben mutatkozó hiányok pótlása, az alap- és kulcskompetenciák, valamint a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása, a megalapozott szakmaválasztás elősegítése. Az előkészítő évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás során egy szakmacsoport közös (elméleti és gyakorlati) szakmai ismereteinek oktatása és a készségek, képességek fejlesztése folyik. E tantárgyak keretében a tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, az itt használt anyagokkal. Rálátást szereznek az ágazathoz tartozó szakmákra/szakképesítésekre, ezáltal segítséget kapnak a szakmajegyzékben szereplő, számukra leginkább megfelelő szakma kiválasztásához. 
 

 

Szakképző évfolyamok:

Tanulásban akadályozott diákok számára

A részszakmák és szakmai képzések időtartama 2 év.

A teljes szakmákat kitolt képzési idővel, 4 év alatt oktatjuk.

Tanítás során az adott munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása folyik. A cél elérése érdekében meg kell tanítani a munkakörben elvégzendő feladatokhoz tartozó ismereteket, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 
Szakiskolai tanulók térítésmentesen végeznek olyan munkákat, amelyek segítségével megszerzik a jövőbeni munkaerő-piaci beilleszkedéshez szükséges szakmai tapasztalatokat.

 

Tanulásban akadályozott diákjaink esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az egyéni igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik. A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére irányul.