Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6500 BajaBarátság tér 18.

Általános helyzetelemzés és rövid iskolatörténet:

 

Az 1986/87-es tanévben indult először felmenő rendszerben az akkori elnevezés szerinti speciális szakiskola első osztálya. Az ezt követő évek alatt - számtalan probléma, akadály és persze az intézményben dolgozó pedagógusok, vezetők töretlen lelkesedésének,  - innovatív szemléletének köszönhetően - kialakult az iskola szerkezete, profilja, önálló arculata, mely nem csak követi a változásokat, de alkalmazkodni is igyekszik napjaink úgynevezett „változó szeléhez” , mely ma már minden oktatási intézmény számára jelentős kihívásokat teremt.

Intézményünk vezetője Müller István, aki a Speciális Szakiskolák Egyesületének (SPECOE) elnöki tisztségét tölti be, immár hosszú évek óta. Intézményvezetői alkalmassága egyaránt múlik szakmai érettségén, tudásán, szituációs felkészültségén, valamint személyiségbeli paraméterein is. Mások irányítása, vezetése, az irányok kijelölése, a változás menedzselése, a kockázat mérlegelése, a döntés, által a vezetői tevékenység mindig egy sokrétű, összetett feladat és hatáskör. Ezáltal pedig olyan rendszerszintű folyamat, amelyben elengedhetetlen megérteni, hogy a munkatársak mire törekednek, és mivel lehet őket motiválni a jobb teljesítményre.

Munkáját két intézményvezető-helyettes, valamint az intézményegységek élén álló egységvezetők segítik. Utóbbiak a szakmai tekintetben elkülönülő intézményegységek szakmai munkájának koordinálását végzik, a munkaközösség vezetők segítségével. Az egységvezetők az intézményegységek élén állnak. Intézményegységeinkben - melyek, mint koordinációs eszközök töltik be funkcióikat - hatékonyan és szervezetten működő, ún. „helyi autonómia” formájában szabályozott a szakmai - pedagógiai munka.

A felelősségek, hatáskörök, lehatárolása, a kommunikációs utak megtartása nélkülözhetetlen. Ez a szervezeti hierarchia valamennyi szintjén megköveteli az együtt gondolkodást, összefogást, egységet, alkalmazkodást. A küldetés, a szerepek adottak, a szemlélet egységes, a fogyatékosság tolerálása hitvallás.

Az intézmény fenntartója a Bajai Tankerületi Központ. Szakmai, személyzeti, szervezeti, igazgatási autonómiánk mozgástere jogilag szabályozott, a gazdasági autonómia korlátozottan, részben érvényesül.

 

 A Bajai EGYMI profilja:

 

Amint neve is jelzi - iskolánk Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Szegregált oktatás keretei közt, - a Bács-Kiskun Megyei régióban - mint megyei beiskolázású, többcélú intézmény végzi - a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott és pedagógiai programjában rögzített tevékenységeit - a rábízott tanulóközösségek szolgálatában. Populációját kisebb részben súlyos, halmozottan sérült, nagyobb részben pedig értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek és tanulók alkotják. (3 éves korosztálytól kezdve egészen a jogszabály által engedélyezett felső életkorhatárig bezárólag.)

Kiemelt célja, az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és tanulók életminőségének javítása, szocializációs lehetőségeinek segítése. A pedagógiai munka során a különböző fogyatékossági típusoknak megfelelően folyik a nevelés-oktatás.

Az alapozó szakaszokat követően elsősorban az önálló életvitelre és a munkára való felkészítés valamint a szakiskolában a szakmai képzés, a munkaerőpiacra történő felkészítés kerül a fókuszba.

 A súlyosan- halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, fejlesztő nevelés-oktatásban, illetve fejlesztő nevelésben vesznek részt, ahol különböző terápiák segítségével történik az alapvető életszükségletek kielégítésének minél önállóbbá tétele.

 

Az értelmileg akadályozott diákok sok esetben már az óvodai éveket is az intézményben töltik. Ezt követően általános iskolai tanulmányokat, illetve készségfejlesztő iskolai tanulmányokat folytathatnak, melynek keretében az oktatás- nevelés célja az önálló életvitel kialakítása. A készségfejlesztő  iskolában a gyakorlati képzés időszakában (2év) Kert és parkápoló - Szövött-tárgy készítő, Autómosó kisegítő- textil-és fonalmentő, Konyhai kisegítő - Háztartástan – életvitel, Mosodai kisegítő - Papírtermék készítő, Agyagtárgy készítő - Palántanevelő, Mézeskalácssütő - Kisegítő takarító ismeretek és gyakorlati képességek elsajátíttatása folyik az újonnan bevezetésre került kerettantervi rendszer moduljainak oktatása keretében.

 

tanulásban akadályozott diákok az általános iskolai tanulmányaikat követően 9.E szakiskolai előkészítő évfolyamon vesznek részt, melynek célja az általános ismeretek megszilárdítása, a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése közismereti oktatás, illetve szakmai alapozó oktatás keretében, különböző szakmacsoportokban. A szakiskola szakképző évfolyamain pedig különböző teljes szakképesítéseket, - melynek időtartama 4 év, - illetve rész- szakképesítéseket (2 év alatt)  - tanulhatnak.

 

Az intézmény feladatköre ötödik tanéve kiegészül az Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal. Ennek keretein belül a többségi iskolákban tanuló sajátos nevelési igényű diákok fejlesztését is a Bajai EGYMI látja el- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői javaslata alapján. Feladatellátási kötelezettségünk ezen a területen főként a Bajai Tankerületi Központ intézményeit érinti, melynek ellátásunkban részesülő SNI tanulólétszáma - az összintézményi saját létszámunk felett – 608 fő.

A legtöbb diákunk és pedagógusunk a székhelyen, a 6500 Baja, Barátság tér 18. alatt tanul és dolgozik. A kollégium is itt található. Idén is számos vidéki gyermek/tanuló elhelyezését tette lehetővé, megkönnyítve ezzel a bejárás nehézségei miatti terheket, tehermentesítve a családokat.  Az iskolarendszerű képzések mellett az intézmény tanulói számára biztosított kollégiumi ellátás nagy előny és segítség is a vidéki, kisebb-nagyobb falvakból ide érkezőknek és családjaiknak egyaránt. A kollégium infrastruktúrája, tárgyi feltételei és berendezései a 21. századi információs-kommunikációs kiszolgálást lehetőségeikhez mérten támogatni igyekeznek.

A szakmai ismeretek oktatása és a gyakorlati képzés több telephelyen valósul meg. A 6500 Baja, Szegedi út 10. épületben nagyrészt tanműhelyek vannak, ahol a szakiskolás diákok a szakmai gyakorlatokat teljesítik. A 6500 Baja Szegedi út III. tanya telephelyen a mezőgazdaság szakmacsoportban tanuló diákok teljesítik szakmai gyakorlatuk egy részét. A Bajai EGYMI országosan is egyedülálló a nagyságával, szakmaiságával, a régióban pedig az általa biztosított szakiskolai képzéskínálattal. A szakiskolánk által kínált szakképesítések köre igen széles. Jelenleg 9 szakmában indítottunk szakmai képzéseket.

A tanulóközösség létszáma, összetétele:

Az EGYMI tanulólétszáma: 506 fő, ebből 124 fő kollégista. Az intézmény kizárólag olyan diákokat oktat, akik rendelkeznek a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, melyben megállapított az értelmi képesség valamilyen fokú akadályozottsága, mely a sajátos nevelési igény kritériumának egyik komponense.

Emellett a tanulói/gyermek populációink jelentős része minősül hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, mely tényező sajnos különösen magas fokban jelenik meg Bács – Kiskun megyén belül.

Néhány százalékos adat röviden:

A diákok közel 25 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, 12 %-a pedig hátrányos helyzetű. Az elmúlt években jelentősen nőtt a roma tanulóink aránya, de erre irányuló pontos kimutatással nem rendelkezik az iskola. A legtöbb diák szociálisan hátrányos helyzetű családból érkezik. Sajnálatos módon több esetben tapasztaljuk, hogy tanulóink egy részénél a szülő is érintett. Valamilyen fokú hátránnyal, korlátozottsággal, akadályozottsággal és súlyosabb esetben fogyatékossággal küzd a mindennapjaiban.

A tanulók túlnyomó többsége Bács- Kiskun megyéből érkezik, kisebb részük pedig Baranya, és Tolna megyéből. A 2020/2021-es tanévben összesen 3 óvodai, 15 kollégiumi csoportban, 4 bajai, illetve 10 garai fejlesztő nevelés-oktatást végző csoportban, és 59 iskolai osztályban szerveződik a nevelés- oktatás.

 

A nevelés- oktatás-képzés egysége, alapvető céljai, küldetésünk:

 

Az intézményben folyó nevelés-oktatás alapvető célja, hogy teljesítse az intézménytípussal szemben támasztott társadalmi követelményeket. Ennek megvalósítása során segítse elő a gondjaira bízott sajátos nevelési igényű, értelmi akadályozottsággal/tanulásban akadályozottsággal élő sérült gyermekek lehetőség szerinti egyéni boldogulását, szocializációját, a társadalomba való beillesztésének támogatását.

Pedagógiai Program mottója híven tükrözi szemléletünket, rövid, valamint hosszú távú céljainkat, - miszerint „a legjobb pedagógiai módszerekre alapozva, folyamatosan megújítva önmagunkat, segítjük gyermekeink/tanulóink sokoldalú fejlődését, és szűkebb, valamint tágabb környezetünk inkluzívvá, befogadóvá válását.”

Küldetésnyilatkozatunkat fontos elvek mentén fogalmaztuk meg. A Bajai EGYMI innovatív és szakmailag jól felkészült munkatársai – pedagógusai, szakoktatói és pedagógiai munkát segítő alkalmazottai – a hagyományos, az alternatív, valamint reformpedagógiai módszerek befogadásával és a tapasztalatok átadásával végzik a mindennapi pedagógiai munkát. „Segítséget nyújtunk, lehetőségeket biztosítunk az iskolapadban - és sok esetben azon túl is – a nálunk oktatott- nevelt tanulók sikeres társadalmi beilleszkedéséhez.” Fontos, hogy lehetőség szerint támogassuk a lehetőség szerinti önálló életvezetést, a megfelelő életvitelt, az öngondoskodást segítő gondolkodás megalapozását.

Oktató-nevelő munkánk során preferált célunk, hogy a gyermekek/tanulók – önmagukhoz képest a legmagasabb szintre jussanak el.  Arra törekszünk, hogy alakuljon ki helyes értékrendjük, önértékelésük. Tudjanak környezetükért tenni, és be tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő társadalom életébe. Érezzék, a társadalomnak, szüleiknek, - szűkebb és tágabb környezetünknek fontosak, tevékenységükre, munkájukra számítanak. A sikerélményt adó oktatás-nevelés, az egészséges életmódra, a munka megszerettetésére való törekvés végigkíséri intézményünk minden szakaszát. Különösen felelősségteljes feladat azon kulcskompetenciák kialakítása, amelyekre minden embernek szüksége van személyes boldogulásához, fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a felnőtt élet egyik hangsúlyos szerepéhez, a munkához. 

Erősségeink:

Életkor-, és sérülés adekvát oktatásszervezési eljárásaink, szolgáltatásaink mellett, (hátránykompenzáció, készség-, és képességfejlesztés, prevenció, kompetenciák megalapozása, elmélyítése, komplex személyiségfejlesztés) változatos metodikai tevékenységek, egyedi szervezeti keretek, újszerű alkalmazhatósági módok biztosítják azt, hogy az országos ranglistán is méltó helyet töltsön be intézményünk. (differenciált tanulásszervezés, az IKT széleskörű alkalmazásának elősegítése, a kooperatív tanulás módszere, hátránykompenzáció (HH, HHH), projekt napok, témahetek, kipróbált, transzferálható jó gyakorlatok, az önálló életvitelre, munkavállalásra felkészítés stratégiája, az egész életen át tartó tanulás biztosítása, a tudatosan kialakított „ÖKO - morál”

A nevelőtestület profilja, együttműködés a nevelőtestületen belül:

 

Az intézmény jelenlegi pedagóguslétszáma a tanárgyfelosztásban rögzítettek alapján: 177  fő. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 88 fő. Technikai dolgozóink száma: 46 fő.

 

Innovatív, szakmailag jól felkészült munkatársaink differenciált tanulásszervezéssel, kooperatív tanulástechnikákkal juttatják hozzá a diákokat a szükséges ismeretekhez. Célirányos gyógypedagógiai megsegítéssel igyekeznek elsajátíttatni azokat,  egyúttal eredményessé tenni az oktatást. Terápiás eljárások alkalmazásával a gyógypedagógiai folyamat komplexitását, valamint az arra rászoruló tanulók sajátos igényeit szolgálják terápiás kompetenciával bíró szakembereink.

Az együttműködés a szervezeti egységeken belül kiemelkedő, az intézményegységek közt is maximális. A hatékony csapatmunkát az iskola valamennyi telephelyének fizikai környezete is jól tükrözi. Több kreatív dolgozónknak köszönhetően egyedi és minőségi az intézmény mai arculata. A direkt szerveződés és a szabályozott belső rendszer, megfelelő információáramlással segíti a munkatársak egymáshoz, feladathoz rendelt illeszkedését. A stratégiai vezetés, az operatív szinten tevékenykedők, az egyes szakmai munkaközösségek, a munkatársi csoportok közötti kapcsolattartás magas színvonalú.

Szakmailag jól felkészült innovatív szemléletű kollektívánk (gyógypedagógusok, szakoktatók, egyéb szakos nevelők, segítő munkatársak, gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, technikai dolgozók, gazdasági munkatársak) személyes és szakmai képességek birtokában a magas színvonalú nevelés-oktatás megvalósítására törekszik.

Valamennyien egy olyan szervezet szakmai kollektívájának tagjai, melyben a sikeres és adaptív munkaszervezés fő szempont. Gazdag szakmai kompetenciák és változatos egyéni kompetenciák kiaknázása által e humán képességek, - mint erőforrások - mozgósítása, mobilizálása megjelenik a mindennapi az oktató-nevelő munkában.

 

Intézményi szervezeti kultúra:

 

Munkánk a minőségelvűségre épül, szemléletünk középpontjában a partnerközpontúság áll. Kollektívánkban fontos, hogy a nálunk tevékenykedő szakember korszerű tudással, pozitív emberi tulajdonságokkal rendelkezzen. Pedagógiai munkánk, szakmai munkaközösségeink életmódjának meghatározó eleme lett a tanulói környezethez való alkalmazkodás. A pedagógiai módszertani kultúra folyamatos fejlesztése nagy hangsúlyt kap.

 

Gyógypedagógusaink nem csak szemléletben, hanem gyakorlati, szakmai kompetenciáikban és módszertani tudásukkal is felkészültek az informális és horizontális tanulás különböző formáira és az együttműködésre.  Mindannyian a team munka jegyében dolgozunk, a pozíciókhoz meghatározott szerepek, funkciók, feladatok, viselkedésmódok társulnak. Az együttműködésünk megsokszorozza a hatékonyságot, biztosítva a szinergia hatást.

 Rendezvények, eredményeink, sikerek:

 Az elmúlt évek számos országos szintű szakmai rendezvényének – szakmai tanácskozások, konferenciák, tudományos ülések, szakmai versenyek – a Bajai EGYMI intézménye adott otthont. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny, valamint a Szakiskolák Országos Sportfesztiválja immár ötödik éve évről-évre iskolánk falai között kerülnek megrendezésre.

 

E programok színvonala maximális, mely szintén a nevelőtestület sikeres kooperációjának köszönhető. Az országosan elért eredmények pedig az adott korosztály, - a Bajai EGYMI-ben tanuló szakiskolás fiatalok - valamint az őket felkészítő szaktanárok és szakoktatók tudásának és felkészültségének mutatói. (a Szakma Kiváló Tanulója Verseny dobogósai, Szakiskolák Országos Sportfesztiváljának érmes helyezettjei.)

 

Számos kiemelkedő tehetséget tudhatunk magunkénak a sport területén is. Nem csak megyei és országos szintű, de néhány tanulónk nemzetközi elismeréssel is díjazott címet vagy helyezést birtokolhat, melyek iskolánk hírnevét tovább öregbítik.

 

Sikeres innovációk száma, pályázati tapasztalatok:

 

Intézményünk széleskörű, sikeres, innovatív munkát tudhat maga mögött, és folytat a jelenben is. Jelentős országos, és EU által támogatott projektben vett már részt. Számos pályázatot nyújtott be a közelmúltban.

A még jelenleg is futó/fenntartott pályázatok, illetve az elbírálás alatt álló pályázatok referenciául szolgálnak az innovatív tudás birtoklásának jelentőségére és a teljes körű minőségbiztosítás (TQM) rendkívüli fontosságára. (COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program, TIOP pályázat, IPA pályázat, TÁMOP 6.1.2, TÁMOP 3.1.7. TÁMOP 2.2.4. és 3.1.6. TÁMOP 1.4.3, EFOP 3.1.6. (Bajai EGYMI-Kalocsai Nebuló EGYMI), SEC4VET nemzetközi projekt)

 Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az intézményi innovációs folyamatok skálái fokozatosan tovább szélesedhetnek minden újabb pályázati lehetőség sikeres,  eredményes megvalósításával és megvalósulásával.

 Kapcsolatok – a belföldi és külföldi partner hálózat, együttműködések:

A lehetséges partnerekkel permanens együttműködésre törekszik az intézmény. (társintézmények, felsőoktatás, civil szervezetek, alapítványok, vállalkozók, szolgáltató szervek, szülők, potencionális munkáltatók) Ez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott kapcsolattartás és a támogatottság megtartása érdekében. Az iskola vezetése, szervezete szerteágazó kapcsolatot tart fenn a működésében közvetlenül érintett intézményekkel, szervezetekkel és a Fenntartóval, valamint az integrációs felkészítésben részt vállaló többségi iskolákkal mentoráló, együttműködő szakmai kapcsolatot ápol.

Nemzetközi kapcsolatokkal is szép számmal büszkélkedhetünk. A határon túli gyógypedagógiai intézményekkel rendszeres és rendkívül szoros szakmai kapcsolat, hatékony együttműködés, számos hasznos tudásátadás lehetősége alakult ki a kölcsönös hospitálások, szakmai konferenciák, pályázati együttműködések keretében.

Az alábbi országok/intézmények váltak partnereinkké az elmúlt időszakok együtt gondolkodása alatt:

Horvátország – Eszék, Szerbia – Zombor, illetve Szabadka, Románia – Csíkszereda, illetve Oltszem, Németország – Waiblingen, illetve Mosbach, Szlovákia – Ladce, Csehország- Kelc).

Intézményi címeink, rangjaink:

A szerteágazó tevékenységeknek, az itt dolgozók példaértékű szakmai munkájának köszönhetően az intézmény a következő címeket birtokolja:

  • Örökös Ökoiskola
  • Örökös Boldog Iskola
  • Kerékpáros-barát Munkahely
  • Mentoráló Intézmény
  • Erőszakmentes, Egészségtudatos Iskola
  • Akkreditált Kiváló Tehetségpont
  • Előminősített Referencia Intézmény
  • Életmentő Pont
  • Madárbarát Iskola

 

Malomrév u. 9. 

 1964. szeptember 18-i dátummal érkezett meg a Megyei Művelődési Osztály 73 631/1964. sz. a bajai önálló gyógypedagógiai iskolát szervező okirata, amely szeptember 1-i hatállyal kinevezi a bajai első különálló gyógypedagógiai iskola első igazgatóját dr. Kopasz Jánosné gyógypedagógiai tanárt, igazgatóhelyettesnek pedig Solymos Péter gyógypedagógiai tanárt. (6500 Baja, Malomrév utca 9.)

Sok-sok lelkesedéssel, tervvel láttak munkához. Az önállósodás – a tárgyi feltételek megváltozása mellett – elsősorban szakmai téren hozott lényeges változást. Fontosnak érezték többen a szakirányú végzettség megszerzését, melyet az iskola igazgatója támogatott, anyagi, erkölcsi síkon is, így többen szereztek gyógypedagógiai tanári diplomát.

A tanulói létszám 110-120 körül mozgott. Az iskola tárgyi feltételei viszont szomorúak voltak. Kevés, kicsi, zsúfolt tantermek, a tantestületi szoba egyben igazgatói iroda is volt, gyér világítás, vaskályhás fűtés stb. Egyébként tiszta, barátságos és otthonos volt, virágokkal, gyerekek kézimunkáival díszítve. Az egyik tanterem egyben ebédlő, illetve napközi is volt. Hátrány és nehézségek mellettzajlott az oktató-nevelő munka. A fogyatékosság, a sok esetben elhanyagoló otthoni légkör mellé még ezek is többlet problémaként jelentkeztek. A körülményeken feltétlenül változtatni kellett: a világítás, a fűtés korszerűsítésével, tanműhelyépítéssel. Raktár, olajtároló, telekvásárlás sportudvar céljára, majd a szomszédos óvónői lakás megszerzése, átalakítása. Ezek voltak a távlati tervek.

Először csak a meglévő épület átalakításának lehetőségeivel gondolkodtak, később merészebben kezdtek „álmodozni”. Felmerült egy bentlakásos intézmény megvalósításának gondolata, melyből végül az lett, hogy 1978 decemberében, az új iskola és diákotthon tervének anyaga bekerül a Városi Tanács programjába. Ezt rengeteg egyeztetés, tárgyalás követte, míg elérkezett az 1985. április 30.-ai alapkőletétel.

Nagy jelentőségű volt az 1985 őszén született törvény, amely a kisegítő helyett az általános iskolai elnevezést használta, ezzel egy időben bevezette a fogyatékosok középfokú oktatását: a 2 éves speciális szakiskolát.  Így Baján is 1986-87-ben indult először a speciális szakiskola első osztálya, majd a következő évtől a második évfolyama is. 1987-től megindult a felkészülés, az új objektummal kapcsolatos megoldandó feladatok csokorba szedésére.

Az intézmény átadása tolódott, így az 1987-88-as tanévet még a Malomrév utcában töltötték. 1988 nyarán kezdődött az átköltözés és augusztus 26-án megszólalt az átadási ünnepségre behívó csengő. Az önálló bentlakásos intézmény gondolata 1973-ban vetődött fel, és hosszú, küzdelmekkel teli évek után – 1988. szeptember 1-jén új intézményt avathattak. (6500 Baja, Barátság tér 18.)

 

Barátság tér 18. 

 

Az új intézményben való kezdés egy időbe esett a rendszerváltás éveivel, ami politikai, gazdasági, társadalmi változásokkal járt. Ez idő tájt jelen volt a feszültség, az aggodalom, a várakozás, a közömbösség, a bizakodás, és a jó szándék, cselekvőkészség egyaránt. Ebben a változékony ellentmondásokkal teli időszakban indult az intézmény működése.

Az új épületben már jelentős gyermek- és pedagógus létszámbővüléssel kezdődött az oktatás az 1988/1989-es tanévben. Ezen kívül még az intézményben működött a Bács – Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint több mint 500 fő ellátására alkalmas konyha, és a gazdasági egység.

Az iskola megindulásakor a környező falvak általános iskoláiban működő gyógypedagógiai tagozatok megszűntek, és az újonnan átadott intézményben folytatták a diákok a tanulmányaikat. De nem csak a tanulók, hanem az őket tanító pedagógusok is dolgozhattak tovább Baján. Az első években számtalan probléma merült fel. Ezek okai elsősorban tapasztalatlanságból fakadtak.

 

Bajai Közoktatási Intézmény 

Az idő előre haladásával megváltozott az intézményünk működési, felépülési szerkezete is. A Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, többfunkciós, összetett gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény lett, mely a sajátos nevelési igényű – súlyos, értelmileg és tanulásban akadályozott - gyermekek és tanulók óvodai, fejlesztő iskolai, általános iskolai, speciális szakiskolai, készségfejlesztő szakiskolai nevelését – oktatást látta el, kollégiumi és lakóotthoni háttér biztosításával.

Az Intézmény 2012 januárjától kormányhivatali fennhatóság alá eső és megyei fenntartói hivatal által koordinált intézmény lett. Az átszervezések következtében számos további változást élt meg a 2012. év elejéhez viszonyítva, s ezek a változások napjainkban sem kerülik el...